قرص گندزدای سطوح

تمامی ضدعفونی کننده ها و گندزدای سطوح به دلیل داشتن الکل موجب تخریب و خورندگی سطوح است و به مرور سطوح را کدر و از رنگ وکیفیت آنها می کاهند. هرمیت با در نظر گرفتن این ضعف در پاک کننده ها و ضدعفونی کننده ها محصولاتی تولید کرده که جوشان بوده و در مدت 2 تا 3 دقیقه به طور کامل در آب حل میشود. هر قرص برابر با حداقل 3 تا 5 لیتر مایع ضدعفونی کننده و گندزداست که با تغییر مقدار آب از کیفیت محصول کاسته نمیشود.

تمام آزمایشات میکروبی و ویروسی در این محصول انجام شده که این قرص گندزدا حتی برای ضدعفونی کردن آب نیز کاربرد دارد و به دلیل حجم آب مصرفی در دنیا از این محصول بیشتر در همین جهت استفاده میشود،لازم به ذکر است که در ساختار اولیه این محصول کلر و نیترات که هر دو سرطان زا هستند استفاده نشده و این وجه تمایز ماست.